W kancelarii w godzinach urzędowania można uzyskać następujące dokumenty:

1. Świadectwa:

– świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu…)
– świadectwo bierzmowania – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– świadectwo ślubu – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– zaświadczenia dla świadków do bierzmowania;
– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych.

2. Pozwolenia na udzielenie sakramentów (chrztu, ślubu) poza parafią.

3. W związku z pogrzebem wydajemy:
– pozwolenie na pogrzeb poza parafią, jeśli pogrzeb ma się odbyć ze względów rodzinnych np. w innej miejscowości.

Uwaga RODO!

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednakże zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:
– „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
– Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
– Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
– Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
– Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
– Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
– Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Kategorie: aktualności